Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah

Posted on 2009/10/20. Filed under: Buku, Dijual, Diskon, Entrepreneurship |

 
Info Tafsir Quran per Kata
Info Tafsir Quran per Kata

Keutamaan Membaca Al-Qur’an   

Keutamaan Al-Qur’an yang terbesar bahwa ia merupakan kalam Allah SWT. Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan dengan penuh berkah. Al-Qur’an memberikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Tidak ada keburukan di dalamnya, oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, ”Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhori).   

Rasulullah SAW selalu membaca Al-Qur’an. Beliau juga suka mendengarkan bacaan dari sahabatnya, khususnya sahabat Ibnu Mas’ud. Beliau berlinang air matanya bila membaca dan mendengarkan bacaan Al-Qur’an, seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadist dari Ibnu Mas’ud: Suatu ketika Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas’ud untuk membacakan Al-Qur’an. Ibnu Mas’ud berkata: “Ya Rasulullah, bagaimanakah saya membacakan untukmu, padahal Al-Qur’an diturunkan kepadamu?”. Dijawab nabi SAW: “Saya ingin mendengar dari orang lain”. Ibnu Mas’ud berkata, ”Maka saya bacakan surat An Nisa hingga sampai pada ayat “Fa kaifa idzaa ji’na min kulli ummatin bisyahidin waji’na bika ’ala ha’ula’i syahiida” (Bagaimanakah jika Kami telah mendatangkan untuk setiap ummat saksinya dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas semua ummat itu). Nabi bersabda, “Cukuplah sampai di sini”. Saya menoleh melihat nabi SAW sedang bercucuran air mata.“ {HR. Bukhori dan Muslim}.   

Sahabat Rasulullah SAW juga selalu membaca Al-Qur’an. Ketika mereka menemukan ayat yang berkaitan dengan azab Allah, mereka membacanya berulang-ulang hingga berlinang air mata. Abu Bakar RA, jika beliau menjadi imam ketika sholat, maka akan terdengar isakan tangis beliau.   

Suatu ketika seorang sahabat ingin ke pasar mendapati Asma binti Abu Bakar membaca salah satu ayat diulang-ulang sambil menangis. Ketika sahabat tersebut kembali dari pasar, ia masih membaca ayat yang sama sambil menangis. Itulah sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika membaca Al-Qur’an. Kita sebagai ummat dan sebagai generasi penerusnya berusaha untuk bersikap seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika membaca Al-Qur’an.   

Banyak keutamaan yang telah diraih oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya disebabkan mereka banyak membaca dan merenungkan isi kandungan Al-Qur’an. Bahkan diantara sahabat Rasulullah SAW ada yang menyaksikan dan merasakannya secara langsung. Diantara keutamaan membaca Al-Qur’an, yaitu:   

Akan mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT   

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mempunyai 2 ahli diantara manusia”. Sahabat bertanya, ”Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Ahli Al-Qur’an adalah ahli Allah, dan orang-Nya khusus.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)   

Dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW bersabda: Dikatakan kepada orang yang berteman dengan Al-Qur’an, “Bacalah dan bacalah sekali lagi serta bacalah dengan tartil, seperti yang dilakukan di dunia, karena manzilah-mu terletak di akhir ayat yang engkau baca. “ (HR Tirmidzi)   

Al-Qur’an akan menjadi penolong di hari kiamat   

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Al-Qur’an bertemu pembacanya pada hari kiamat saat kuburannya dikuak, dalam rupa seorang laki-laki yang pucat. Dia (Al-Qur’a) bertanya, “apakah engkau mengenalku? Dia menjawab, “aku tidak mengenalmu!”. Al-Qur’an berkata, “Aku adalah temanmu, Al-Qur’an, yang membuatmu kehausan pada siang hari yang panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Sesungguhnya pedagang itu mengharapkan hasil dagangannya, dan sesungguhnya pada hari ini aku adalah milikmu dari hasil seluruh perdaganganmu, lalu dia memberikan hak milik orang itu Al-Qur’an dengan tangan kanan dan memberikan keabadian dengan tangan kirinya, lalu di atas kepalanya disematkan mahkota yang berwibawa, sedangkan Al-Qur’an mengenakan 2 pakaian yang tidak kuat disangga oleh dunia. Kedua pakaian ini bertanya, “Karena apa kami engkau kenakan?”. Ada yang menjawab: “Karena peranan Al-Qur’an. Kemudian dikatakan kepada orang itu,”Bacalah sambil naik ketingkatan-tingkatan syurga dan biliknya, maka dia naik sesuai dengan apa yang dibacanya, baik baca dengan cepat, maupun dengan tartil.” (HR Ahmad).   

Dari Abu Umamah ra, Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al-Qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat, sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya.” (HR Muslim).   

Dari An Nawas bin Sam’an, Rasulullah SAW bersabda, ”Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur’an dan orang-orang yang mempraktekan di dunia, didahului oleh surah Al Baqarah dan Ali Imran yang akan membela dan mempertahankan orang-orang yang mentaatinya.” (HR. Muslim)   

Setiap huruf akan mendapat 10 ~ 700 pahala   

Dari Ibnu Mas’ud ra, Rasulullah bersabda, ” Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan mendapat hasanat dan tiap hasanat mempunyai pahala berlipat 10 kali. Saya tidak berkata Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dn Mim satu huruf.” (HR Tirmidzi)   

Akan mendapat doa dari para malaikat   

Dari Aisyah ra, Raslullah SAW bersabda, ”Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur’an akan berkumpul para malaikat yang mulia-mulia lagi taat. Sedang siapa orang yang megap-megap dan berat jika membaca Al-Qur’an, mendapat pahala 2 kali lipat.” (HR Bukhori, Muslim)   

Akan mendapat ketenangan   

Dari Al Barra bin Azib RA, “ Ada seorang membaca surat Al Kahfi sedang tidak jauh dari tempatnya, ada kuda yang terikat dengan tali kanan kiri, tiba-tiba orang itu diliputi oleh cahaya yang selalu mendekat kepadanya, sedang kuda itu lari ketakutan. Dan pada pagi hari ia datang memberi tahu kejadian itu kepada nabi SAW, maka bersabda nabi SAW, ”Itulah ketenangan (rahmat) yang telah turun untuk bacaan Al-Qur’an itu.” (HR Bukhori dan Muslim).
Sumber: http://beranda.blogsome.com/   

Tafsir Qur’an Per Kata   

Betapa nikmat membaca Al Qur’an kalau faham kata per kata dari setiap ayat seperti orang Arab.   

Tafsir Qur’an Per Kata ini mempermudah kita dalam memahami arti dan isi al-Qur’an. Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan yang memperkayakan Al-Qur’an Tafsir ini. Al-Quran ini baru diterbitkan pada Juni-2009.   

Keunggulan Tafsir Quran Per Kata adalah:    

 • Tafsir ijmali (global) yang ringkas, bukan sekadar terjemah, yang disusun berdasarkan kata per kata dari setiap ayat al-Qur’an
 • Mudah dibaca dan dipahami, baik secara terpotong-potong kata per kata ataupun secara utuh ayat per ayat.
 • Disusun dengan merujuk kepada buku-buku Tafsir yang mu’tabar (diakui).
 • Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul, yang memberikan informasi tentang kondisi dan latar belakang turunnya setiap ayat.
 • Dilengkapi juga dengan terjemah Departemen Agama.

  

Sebuah Tafsir al-Quran yang memaparkan bukan sekadar terjemahan, tetapi mempersembahkan tafsiran bagi setiap patah ayat al-Quran. Ini karana Tafsir tidak sama dengan Terjemahan. Terjemahan hanya memindahkan bahasa per kata. Sedangkan Tafsir menjelaskan makna perkataan. Di sinilah letaknya kelebihan Tafsir Qur’an Per kata ini berbanding terjemahan-terjemahan al-Quran yang lain. Tafsiran ditulis dibawah setiap lafaz aslinya. Terjemahan penuh dituliskan di bagian tepinya. Al-Quran ini dilengkapi juga dengan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan catatan kaki untuk lebih memperjelas makna suatu tafsiran.   

 Cover Tafsir Quran per Kata

Cover Tafsir Quran per Kata

   

Apa kata para Ulama dan Ahli Tafsir tentang kitab Tafsir Quran per Kata ini?   

“Tafsir Quran Per Kata ini sangat membantu untuk memudahkan pemahaman Al-Quran yang dibutuhkan oleh setiap Muslim.”
Prof. DR. Ahmad Satori.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syanf Hidayatullah dan Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI).   

“Di zaman yang serba instan dan cepat, dibutuhkan juga cara belajar memahami Al-Quran yang cepat. Tafsir Quran Per Kata adalah cara cepat belajar memahami Al-Quran. Tafsir ini sangat baik digunakan untuk belajar otodidak atau diajarkan di majlis taklim dan lembaga pendidikan Islam,”
KH. DR. Ahzami Samiun, MA.
Dosen Tafsir Pascasarjana, Universitas Islam Negeri ‘Syarif Hidayatullah’. Jakarta.   

“Tafsir Quran Per Kata ini lebih dari sekadar terjemah kosakata al-Quran tetapi juga merupakan tafsir ringkas yang disusun berdasarkan kosakata yang sangat membantu pembaca memahami tafsir setiap kosakata sekaligus tafsir ayat secara utuh.”
KH. DR. Muslin Abdul Karim, MA.
Dosen Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) dan Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Qur’an, Depok, Jawa Barat.   

“Sebuah tafsir Al-Quran yang ringkas namun menyeluruh dengan memerhatikan aspek-aspek penafsiran. Semoga karya ini membuat pemahaman umat terhadap Al-Quran semakin baik dan benar,”
DR. Atabik Luthfi, MA.
Alumnus Fakultas Al-Quran, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Doktor bidang Tafsir dari University Malaya, Malaysia.   

“Karya yang sangat bermanfaat dan dinanti umat untuk mempermudah pemahaman terhadap Al-Qur’an. Dengan tafsir ini pembaca yang tidak bisa berbahasa Arab akan bisa menikmati kebenaran dan keindahan hidayah Al-Qur’an kata per kata,”
KH. DR. Muh. Muinudinillah, MA.
Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Ibnu Abbas, Klaten, Ketua Program MPI Pascasarjana UMS Surakarta.   

“Baru pertama kali ini saya menemukan tafsir yang sangat mudah dan baik terutama bagi pemula dalam memahami al-Quran. Tafsir ini sungguh sangat bermanfaat bagi pembaca yang tidak paham bahasa Arab dalam memahami maksud kata per kata dari ayat-ayat al-Quran.”
DR. Amir Faishol Fath, MA.
Doktor bidang Tafsir dari International Islamic University, Islamabad, Pakistan.   

“Tafsir Ouran Per Kata merupakan kontribusi ilmiah terhadap al-Quran dengan merujuk kepada referensi yang mutabar (diakui). Sebuah tafsir yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang ingin merasakan kelezatan membaca al-Quran,”
Ustadz Ahmad Kusyairi Suhail, MA.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin ‘Darul Hikm   

Tafsir Quran Per Kata   

    

   

Tafsir Quran Per Kata   

Tafsir Quran Per Kata   

Tas Tafsir Quran Per Kata   

Ukuran : 21 cm x 29 cm (A4) – Hard Cover
Harga Tafsir Quran Per Kata : Rp 160.000
Gratis : tas khusus Tafsir Qur’an Per Kata (gambar di atas)   

Jika berminat memiliki Tafsir Qur’an Per Kata ini, silakan pesan via SMS, ketik :
TQPK#Nama#Alamat#E-mail# kirim ke 0812-9044396 (Rumadi)   

Berminat jadi agen / reseller produk ini? Ketik SMS:
Agen-TQPK#Nama#jumlah pesanan#Alamat#E-mail# kirim ke 0812-9044396 (Rumadi)   

Syarat dan ketentuan agen :   

 • Pemesanan 2 exp : diskon 5% menjadi @ Rp 152.000
  Potensi profit reseller : 2 * Rp 8.000 = Rp 16.000
 • Pemesanan 3 s.d. 4 exp : diskon 10% menjadi @ Rp 144.000
  Potensi profit reseller : 4 * Rp 16.000 = Rp 64.000
 • Pemesanan 5 s.d. 9 exp : diskon 15% menjadi @ Rp 136.000
  Potensi profit reseller : 9 * Rp 24.000 = Rp 216.000
 • Pemesanan 10 s.d. 19 exp : diskon 20% menjadi @ Rp 128.000
  Potensi profit reseller : 19 * Rp 32.000 = Rp 608.000
 • Pemesanan 20 s.d. 29 exp : diskon 25% menjadi @ Rp 120.000
  Potensi profit reseller : 29 * Rp 40.000 = Rp 1.160.000
 • Pemesanan 30 exp atau lebih : diskon 30% menjadi @ Rp 112.000
  Potensi profit reseller min : 30 * Rp 48.000 = Rp 1.440.000

Rumadi Hartawan
E-mail: rumadi@gmail.com YM: rumadi@yahoo.com
CDMA: +62-21-92319175 GSM: +62-812-9044396
Websites: http://www.facebook.com/rumadi.hartawan   

Iklan

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

35 Tanggapan to “Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah”

RSS Feed for Blog Informasi Menarik Comments RSS Feed

Assalamu’alaikum wr wb

Bapak Rumadi semoga kabarnya baik.
Perihal Tafsir al qur’an per kata, apakah ada distributornya (di Bandung), kebetulan saya mempunyai sebuah toko buku.

Sebagai informasi, saya menjual Tafsir al qur’an per kata dari penerbit Syaamil (al hamdulillah penjualannya baik).

Kalau saya membeli dari bapak mendapatkan diskon berapa?

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

apuy

Wa ‘alaikum salam wr wb

Maaf saya belum tau tentang distributornya di Bandung.

Saya bisa bantu kirim juga untuk keperluan reseller dengan jumlah min. 3 jilid. Diskon bervariasi tergantung pada jumlah pesanan.

Kira-kira mas Apuy mau pesan berapa jilid?

Tks.
Wassalam.

Assalamu’alaikum,

Pak Rumadi, 3 Jilid maksudnya 3 buah yah? Diskount dpt berapa untuk 3 buah atau lebih?
Saya sekarang di Timika-Papua, apakah sudah ada distributor di daerah ini?
Berapa ongkos kirim ke Papua?

Tolong juga dikirim informasinya ke email saya
Terima kasih,
Sehat Siahaan
0813-54037715

Wa ‘alaikum salam wr wb

Betul pak, 3 jilid maksudnya 3 buah.

Ketentuan diskon sbb:
– Beli 3 atau 4 jilid diskon 10%
– Beli 5 atau lebih diskon 15%

Saya belum tau apakah sudah ada distributor di Papua atau belum.

Ongkos kirim dari Jakarta ke Timika Papuas sesuai dengan tarif di http://www.tikijne.co.id adalah :
Layanan REG : Rp 70.000 / kg
Layanan OKE : Rp 65.000 / kg

Mohon info alamat emailnya pak.
Atau bisa juga kirim pesan ke email saya:
rumadi@gmail.com

Terima kasih.

apakah bedanya tafsir dengan hadis

Pak berikut penjelasan tentang perbedaan tafsir dengan hadis.

Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, seperti yang bisa dipahami dari Quran S. Al-Furqan: 33. ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas.

Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW., berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Quran al-Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata.
http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir

Hadits (ejaan KBBI: Hadis, dalam bahasa Arab: الحديث) adalah perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad. Hadits sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum dibawah Al-Qur’an.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits

Whuaaah keren! Mau mau mau.. 🙂

Mau pesan Tafsir Quran Per Kata, pak Gandhi?
Dikirim ke alamat mana dan berapa eksemplar?
Tks.

Rumadi Hartawan
E-mail: rumadi@gmail.com YM: rumadi@yahoo.com
CDMA: +62-21-92319175 GSM: +62-812-9044396
Websites:
http://www.facebook.com/rumadi.hartawan
https://informasimenarik.wordpress.com/

terimah kasih upayanya biar umat lebih paham alqur’an, hanya kami didaerah susah ngedapatnya. Kemarin ana mesan diminta transfer uangnya ke bank BCA,dan disini gak BCA,

Sama-sama terima kasih pak Harto.

Jika tidak ada rekening BCA, kami menerima juga pembayaran via rekening Bank Mandiri, BNI, dan BSM.
Silakan bpk memilih sesuai dengan rekening bapak sbb:

Bank Mandiri nomor rekening 103-00-0428982-9 atas nama Rumadi Hartawan

BNI nomor rekening 0162103579 atas nama Rumadi Hartawan

BSM nomor rekening 0090004568 atas nama Rumadi Hartawan

BCA nomor rekening 0751217861 atas nama Rumadi Hartawan

Assalaamu’alaikum WrWb., Pak Rumadi kalau boleh saya jadi agen TQPK, saya tinggal di Cipondoh Tangerang Hp 081511249256, bagaimana caranya? jazakallah.

Wa ‘alaikum salam ..
Boleh pak Abu, jika berminat menjadi agen TQPK

Silakan order sebanyak 3 exp atau lebih.

– Pembelian 3 s.d. 4 exp, akan mendapatkan diskon 10% menjadi @ Rp 144.000
– Pembelian 5 exp atau lebih akan mendapat diskon 15% menjadi @ Rp 136.000

Jika berminat jadi agen / reseller produk ini? Ketik SMS:
Agen-TQPK#Nama#jumlah pesanan#Alamat#E-mail# kirim ke 0812-9044396 (Rumadi)

assalamu’alaikm wr wb..

syarat jd agen gmn>? apa sudah ada distributor-a di aceh?

ongkos krm ke aceh brp?

syukran, jazaakallahu khairan….

Wa ‘alaikum salam wr wb pak Heri

Syarat dan ketentuan agen :
– Agen Silver : pemesanan 2 exp : diskon 5% menjadi @ Rp 152.000
– Agen Gold : pemesanan 3 s.d. 4 exp : diskon 10% menjadi @ Rp 144.000
– Agen Platinum : pemesanan 5 exp atau lebih : diskon 15% menjadi @ Rp 136.000

Saya belum tau pak, apakah sudah ada distributor di Aceh atau belum. Mungkin pak Heri punya peluang untuk menjadi agen untuk daerah Aceh dan sekitarnya juga.

Ongkos kirim dari Jakarta ke Banca Aceh mengacu pada tarif TIKI JNE di website http://www.tikijne.co.id sbb :
REG (Regular) : Rp 25.500 / kg

Terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wr wb

Assallammu’allaikumm

Pak ato mas yach
Bapak aja ya biar lebih sopan

saya mau pesan sekaligus mungkin siapa tau ada rekan2 yg berkenan boleh dunk saya jual lagi (barang yg sudah saya beli)

saya mau tanya ni ….
alamat saya di bali (bukan termasuk kotanya kayak Denpasar dsb)kalo saya order itu dikirimnya pia pos yach??
biaya pengirimanya bagaimana(siapa tau banyak yg minat nantinya amin)
terus diatas tertulis kalo mau jadi agen ketik sms ……
boleh ga pia emil ato YM registrasinya
terima kasih sebelumnya atas permaklumanya
maklum saya kurang begitu menguasai tata bahasa yg baik
sekian ya Bapak
Wassallammu’allaikumm

Wa ‘alaikum salam pak Amin 🙂

Order produk akan dikirimkan via TIKI JNE pak, biayanya bisa dilihat di website TIKI JNE sbb :
http://www.tikijne.co.id/

Bisa juga pesan via YM pak, tapi mungkin agak lambat responsnya karena saya tidak selalu online di YM, jika ingin lebih cepat silakan via SMS aja.

Jika berminat jadi agen, pak Amin mau pesan berapa exp?

Tks.

Rumadi Hartawan
E-mail: rumadi@gmail.com YM: rumadi@yahoo.com
CDMA: +62-21-92319175 GSM: +62-812-9044396
http://www.facebook.com/rumadi.hartawan
https://informasimenarik.wordpress.com/
http://www.aljamaahnet.com/?id=rumadi
http://kayadarifacebookmarketing.com/?tipsakti=6502

akan lebih bagus jika diterbitkan juga dalam bentuk soft copy, tidak hanya buku, sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana

terima kasih atas sarannya pak …
mohon maaf utk saat ini masih belum bisa direalisasikan

Tks.

Asalam Mualiaikum wr wb kalo distibutornya di cilegon ad ga

maaf saya belum dapat informasi tentang distributor di wilayah Cilegon. Jika bpk berminat, silakan menjadi distributor produk Tafsir Qur’an Per Kata ini untuk di lingkungan sekitar tempat tinggal bpk. Bisa mendapat diskon khusus untuk distributor hingga 25%. Tks.

saya tertarik dengan tafsir versi pengembangan semacam ni tapi apa sudah di resmikan MUI atau Depag kalo sudah saya ingin juga pesan 1 (satu)

Sudah ada surat tashihnya pak … Nanti bisa dilihat di bagian pendahuluan Qur’an.

Alamat pengirimannya ke mana pak?

Mohon dapat SMS dengan format:
TQPK#Nama#Alamat#E-mail# kirim ke nomor 0812-9044396

Terima kasih

Bagus juga yah sebagai referensi tambahan bisa dilihat di web saya yang akan membantu menjadi santri online selamanya materi yang dikaji Quran dan kumpulan hadistt

Terima kasih atas infonya pak 🙂

Assalam wrwb…

Menarik sekali… 🙂
Tafsir Quran per-kata ini terbitan mana ya? Sistem ordernya gimana?

tehfida@yahoo.co.id
http://www.my-oxy.com?id=tehfida

Al Quran ini terbitan Maghfiroh bu
Sistem ordernya by SMS saja, ketik:
TQPK#jumlah_pesanan#Nama#Alamat#E-mail# kirim ke 0812-9044396 (Rumadi)

assalamu’alaikum …
Qur’an nya memakai kertas apa ? selain tafsir & terjemahan ada gak yg disertakan/lgkp dgn tajwid nya juga ??
klu ada harganya brp ?

Kertasnya HVS pak.
Ada terjemahan per kata dan tafsirnya dalam tanda kurung.
Info tentang tajwid ada dalam bentuk kartu pemisah halaman.
Harganya Rp 160.000
Jika pesan lebih dari 1 exp bisa mendapat diskon agen yang bervariasi, bisa dilihat di bagian bawah artikel ini.
Terima kasih.

Dijual bebas (di toko) tidak ya …

Iya di beberapa toko buku dijual juga Tafsir Quran Per Kata ini pak … tetapi mungkin tidak memberikan skema diskon / peluang kerjasama bisnis seperti di sini 🙂

Salam Pak Rumadi,

Saya Liza dari Sabah, MALAYSIA dan berminat menjadi ejen TQPK. Boleh saya tahu kos penghantaran ke bandar Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia? T. Kasih

Terima kasih atas minatnya bu Liza,
Kos penghantaran ke Kinibalu saya belum tahu. Yang saya ketahui kos penghantaran ke Kuala Lumpur USD 6.5 / kg. Berat TQPK = 1,2 kg. Ibu Liza berminat pesan berapa exp?

Bagi yang butuh translate software yang anti online untuk kerjaan anda bisa klik link saya nih….

Assalamu’alaikum wr wb
Bpk Rumadi saya mau tanya
untuk kota Bontang Kalimantan Timur apakah sudah ada distributornya,tks
Wassalam


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: